Ekonomi Hukuku Eğitim Programı

Her ikisi de temelde insan ilişkisine dayanan Ekonomi ve Hukuk kavramları her ne kadar ayrı alanlar gibi görünse de birbiriyle oldukça ilintili ve birbirini besleyen alanlardır.

Örneğin hukuki alt yapısı sağlam, hukuka olan güvenin tam olduğu ülkelerde ekonomik büyümenin de daha hızlı olduğunu görüyoruz. Yine toplumsal refahın artması da hukuk ve ekonominin birbirini tamamladığı ülkelerde mümkündür.

Hukuka güven, hukuki öngörülebilirlik yatırımların ve ekonomik büyümenin olmazsa olmazıdır.

Teknolojinin gelişmesi ve insan ihtiyaçlarının artması ile ekonomik kurumlarda da çeşitlilik artmış, ekonomi temelli insani ve hukuki ilişkiler çoğalmış  ve böylece ekonomiyi hukuk düzleminde anlama gayreti de ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak ekonomi hukuku multidisipliner bir alan olarak son yıllarda karşımıza çıkmaktadır.

Global gelişmeleri yakalama, dünyaya ayak uydurma ve inovasyon hedefiyle hareket eden bir ekip olarak;   Ekonomi Hukuku Eğitim Programının sizlere yepyeni bir vizyon kazandıracağına eminiz.

GENEL BİLGİLER
EĞİTİM İÇERİĞİ
EĞİTMENLER
KATILIMCI PROFİLİ VE BELGELENDİRME
KAYIT

Program tarihleri belirlendiğinde sayfamızda yayınlanacaktır.

Programın detayları eğitim içeriğinde yer almaktadır.

Zoom üzerinden yapılacak olan eğitim için katılımcılara eğitimden bir gün önce bağlantı linki gönderilecektir.

Canlı eğitim programı, 20 kişilik kontenjanla sınırlıdır.

 

 

EKONOMİ HUKUKU EĞİTİMİ (32 SAAT)

Ekonomi Hukukuna Giriş 

 • Ekonomi Hukuku Kavramı ve Türleri
 • Ulusal Ekonomi Hukuku (Ticaret Hukuku)
 • Uluslararası Ekonomi Hukuku
 • Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Hukukunun Kaynakları
 • Ekonomi Hukukunun Aktörleri

 

Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku 

 • Ticari İşletmenin Tanımı, Unsurları ve Hukuki Önemi
 • Ticari Dava Kavramı ve Ticari Davaların Görüleceği Mahkemeler
 • Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
 • Şirketler Hukuku – Şirketlerin Çeşitli Bakımlardan Tasnifi
 • Şirket Kavramı, Tanımı ve Unsurları
 • Şirketlerin Türlerine Göre Ortaklarının Sorumlulukları

 

Bankacılık Hukuku Mevzuatı ve Regülasyon

 • Bankacılık Sisteminde Merkez Bankalarının ve Bankaların Yeri
 • Banka işletmesinin Ekonomi ve Finansal Piyasalardaki Yeri, Fonksiyonları ve Önemi
 • Bankaları Diğer İşletmelerden Ayıran Hususlar
 • Banka ve Banka Hukuku Kavramı, Bankacılık Hukukunun Hukuk Sistemindeki Yeri
 • Bugüne Kadar Bankacılık İle İlgili Yapılan Temel Düzenlemeler ve Getirdikleri
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na Neden İhtiyaç Duyuldu? Diğer Düzenlemelerden Farklılaşan Temel Yanları
 • Bankaların Faaliyet Alanları, Kuruluşu, Faaliyete Geçişi
 • Birleşme, Bölünme ve Tasfiyeler
 • Kurumsal Yönetim, İç Sistemler, Denetim ve Raporlama
 • Koruyucu Hükümler
  • Özkaynaklar ve Standart Oranlar
  • Krediler
  • Diğer sınırlamalar
 • Mevduat ve Katılım Fonlarına İlişkin İlkeler
 • Denetim ve Alınacak Önlemler
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Finansal Holding Şirketleri
 • Bankacılıkta Regülasyon ve BDDK’nın Yapısı ve Görevleri
 • Kuruluş Birlikleri (TBB, TKBB)
 • TMSF
 • Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Halka Açık Şirketler 

 • Halka Açık Şirketlerin Yapısı ve Halka Arz
 • Sermaye Piyasası Araçları
 • Sermaye Piyasası Kurumları
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Yatırımcının Korunması
 • Borsa ve aracı kurumlar

 

Finansal Piyasalar ve Kurumlar 

Vergi Hukuku ve Mali Hukuk 

Kripto Paralar ve Blockchain Hukuku  

Uluslararası Anlaşmalar 

 • Çok Taraflı Ticaret Sisteminin (GATT/DTÖ) Gelişimi, Uyuşmazlıkların Halli Mekanizması
 • Bölgesel Ticaret Anlaşmaları
 • Uluslararası Ticaret Politikalarını şekillendiren Fikri Temeller, Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler

 

Şirket Birleşme Devralmalar 

Ekonomik Suçlar ve Yaptırımları

Uluslararası Ticari Tahkim

 

 

 

*CLA Academy program içerik ve saatlerinde değişiklik yapabilir.

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Şaban KAYIHAN 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1993 yılında o zamanki adı ile Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta hukuku ABD.’da araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlamış, Aralık 1998 yalında da aynı fakültede yine aynı ABD.’da Yard.Doç. olarak atanmış, 1999 yılında ise Sakarya Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD.’na yine Yard. Doç. olarak atanmıştır. 2002 yılında dil ve doçentlik çalışması için USA.’da Rochester Instute of Technology’de bulunmuş, 2003-2006 yılları arasında da Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’nde YÖK. m. 39/sona göre hukukçu öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2006 yılında Ticaret Hukuku ABD.’da doçent, 2011 yılında aynı anabilim dalında profesör olarak atanan Sn. KAYIHAN alanında tezler dahil otuz kitap, elliye yakın makale, ulusal ve uluslararası tebliğ yazmış ve sunmuştur. Yüksek okul müdürlüğü, çeşitli hukuk fakültelerinde kurucu dekanlık yapan KAYIHAN’ın şu anda kadrosu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndedir. Ancak YÖK. m. 16 ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kurucu dekan olarak atanmış olup hala sözü edilen üniversitede idari görevine devam etmektedir.

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESKİ

Mehmet Eski 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 1997 yılında da Köln Üniversitesinde Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamlamış, 2016 yılında özel hukuk alanında Doktorasını Ticaret üniversitesinde tamamlayarak akademik hayatına başlamıştır. 2007-2008 yıllarında Sözleşmeli Öğretim Görevlisi olarak Sakarya Üniversitesinde görev almış, 2012-2013 yılları arasında yine aynı unvanla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde görev almıştır. 2016-2019 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev alan Mehmet Eski, 2019 yılında Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Doçentlik kariyerine devam etmektedir. İleri derecede Almanca bilen Mehmet Eski’nin birden çok yayınlanmış eseri de bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Adalet HAZAR

Adalet Hazar, 1981 yılında Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olmuş, 1996 yılında yine aynı okulda İşletme bölümünden yüksek lisansını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finans bölümünde doktorasını 2009 yılında tamamlayarak akademik kariyerine başlayan Adalet Hazar’ın, 20 adet yayımlanmış kitabı, 20’nin üzerinde sayısız makalesi ve Şenol Babuşçu ile birlikte aldığı Best Paper International Conference on Economics ödülü vardır. Prof. Dr. Adalet Hazar, Başkent Üniversitesinde kariyerine devam etmektedir.

 

 

Dr. Av. Y. Burak ASLANPINAR

Dr. Y. Burak Aslanpınar, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye (Mali Hukuk/Vergi Hukuku) bölümünde almıştır. Prof. Dr. Şükrü KIZILOT danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinin konusu “Gayrimenkullerin İvazsız İntikallerinin Vergilendirilmesi”, Prof. Dr. Selda AYDIN danışmanlığında hazırladığı ve güncellenmiş haliyle Seçkin Yayınevi’nden kitap olarak basılan doktora tezinin konusu ise “Vergi Kaçakçılığı Suçları” hakkındadır. Avukatlık stajını 2007 yılında tamamlayıp ruhsatnamesini aldıktan kısa bir süre sonra “Kızılot Hukuk Bürosu”nda meslek hayatına başlamış olup avukatlık faaliyetini kurucusu olduğu “Aslanpınar Hukuk Bürosu”nda devam ettirmektedir. Türkiye Barolar Birliği için hazırladığı “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği El Kitabı” basılı ve dijital olarak barolara ve tüm Türkiye’deki avukatlara gönderilmiştir.  “Uzman Arabulucu” olup şu ana kadar bin civarında dosyayı üstlendiği arabuluculuk faaliyetini kurucusu olduğu “Çankaya Arabuluculuk Merkezi”nde meslek hayatına devam ettirmektedir.

 

Dr. M. Oğuz KÖKSAL

1966 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Lisans eğitimini bitirmiş olup daha sonra Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans ve aynı Üniversite’de Muhasebe Finans Doktora programlarını tamamlamıştır. Mesleki kariyerine T. Halk Bankasında Uzman Yardımcısı olarak başlamış, daha sonra Ziraat Bankasında gerek genel müdürlükte müdür yardımcısı ve daire başkanlığı gerekse şubelerde Şube Yöneticiliği görevlerinde bulunarak emekli olmuştur. Halen Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümünde part time öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Bankacılık, sermaye piyasaları ve diğer finans konularında eğiticilik yapmakta olup bu konularda yayımlanmış çeşitli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca, Sermaye Piyasası 1,2,3 ve Türev Araçlar Lisansına sahiptir.

 

 

CLA ACADEMY Ekonomi Hukuku Eğitim Programı; bankacılar, şirket yöneticileri, sermaye piyasaları üzerine çalışanlar, mühendislik, hukuk, işletme, iktisat ve ekonomi bölümlerinden en az lisans mezunu olan kişiler için tasarlanmış bir programdır. 

Bu eğitimi, finans piyasalarının hukuki zeminini öğrenmek isteyen herkes alabilir. Eğitim genel olarak; ticaret hukuku, bankacılık hukuku, ekonomik suçlar, halka açık şirketler, birleşme devralmalar ve blockchain hukukundan oluşmaktadır.

Eğitim sonunda  katılımcılara QR Kodlu katılım sertifikası verilecektir.

Aynı kurumdan 3 kişi ve üzeri toplu katılımlarda çeşitli indirimler uygulanmaktadır.

Kayıt olmak için, ön kayıt formunu doldurunuz.

Program bedeli, havale/EFT ile veya kredi kartı ile ödenebilmektedir. 

Program başlama tarihinden 10 gün öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı eğitime bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

Eğitim ücretini öğrenmek için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.